Näin käytät valmennusrahastoa

Yleisurheilun Tuki -säätiö

 

Yleisurheilun Tuki -säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea yleisurheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa maassamme. Säätiö on perustettu 2. päivänä marraskuuta 1953.

Säätiön alaisuudessa toimii tuloverolain mukaiset valmennus- ja urheilijarahastot. Valmennusrahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Urheilijarahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten.

Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Juoksevia asioita hoitaa asiamies. Säätiön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi tarpeen mukaan.

Valmennus- ja urheilijarahastojen asioiden ja varojen hoitamista varten säätiön hallitus nimeää johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joista kaksi edustaa Suomen Urheiluliitto ry:tä ja kaksi urheilijoita.

 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VALMENNUSRAHASTON KÄYTTÄJILLE

Kolmikantasopimuslomake, Selvitys ulkomaantulosta  -lomake sekä matkalasku- ja päivärahalomake liitteenä sivun alalaidassa

Urheilijatulon käsite 

Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä Suomessa saatuja urheilutuloja. Rahastoitavia urheilutuloja ovat välittömästi urheilutoiminnasta saadut tulot kuten palkintorahat, starttirahat ja esiintymispalkkiot urheilutapahtumissa sekä urheilijan, yhteistyökumppanin ja lajiliiton kolmikantasopimuksella saadut tulot.

Yksittäistä urheilijaa koskevat mainos- yms. sopimukset voi allekirjoittaa IAAF:n sääntöjen mukaan vain lajiliitto. Suomen Urheiluliiton käytäntö on ns. kolmikantasopimus, jolla yritys, urheilija ja lajiliitto sopivat keskenään urheilijan käytöstä mainonnassa. Rahastojen johtokunta on määritellyt yksittäisen sopimuksen minimisummaksi 500 euroa. Yli 500 euron sopimukset ohjataan valmennusrahastoon laskutuksen kautta. Sopimuksessa tulee ilmetä sovitun tukisumman lisäksi maksuaikataulu, laskutusosoite ja mahdollinen yhteyshenkilö. Sopimussumma on urheilijalle likvidiä, kun yhteistyökumppani on maksanut summan säätiön pankkitilille.

Mikäli sopimuskumppani haluaa suorittaa summan sopimuksen perusteella suoraan säätiön pankkitilille, käytetään seuraavaa pankkitiliä:

Saaja: Yleisurheilun Tuki
FI 59 5723 3310 0041 54

Viestiosassa ehdottomasti maininta: valmennusrahasto/ko. urheilijan nimi

Tätä samaa pankkitiliä käytetään myös niissa tapauksissa, kun urheilija saa kilpailun järjestäneeltä seuralta osallistumis- tai tulosbonuspalkkionsa.

Ulkomaisen urheilutulon maksamisen edellytykset ovat samat kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa. Rahastoitava tulo on siis urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja starttirahoja. Sponsorisopimuksista on oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiliiton kesken. Ulkomaisista palkinto- ja starttirahoista tulee aina olla selvitys. Selvitys ulkomantulosta, jonka urheilija antaa erillisen selvityslomakkeen avulla rahastoon (erillinen liite). Raha maksetaan ulkomailta suoraan rahaston tilille tilisiirtona. Maksutietoihin kirjataan urheilijan nimi. Jos raha on maksettu käteisellä urheilijalle tai managerille, tämä vaihtaa tarvittaessa valuutan ja tekee euromääräisen tilisiirron rahaston tilille kotimaassa.

Jos urheilija siirtää valmennusrahastoon ulkomailla jo lähdeverotettua tuloa, pidätettyä veroa ei voi laskea hyväksi verovuoden muista tuloista. Urheilijan ei näin ollen kannata siirtää valmennusrahastoon ulkomailla lähdeverotettua urheilutuloa, vaan ottaa ulkomaantulo verovuoden verotettavaksi tuloksi ja vaatia ulkomaille maksettu vero hyvitettäväksi kotimaan ansioverotuksessa.

Yleisurheilun Tuki -säätiön tilinumero ulkomailta:

IBAN: FI 59 5723 3310 0041 54
Swith: OKOYFIHH 

Rahastoitavaa urheilutuloa eivät lainsäädännön mukaan ole kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot, eivätkä seurojen ja liittojen valmennustuet.

Urheilu- ja muut tulot ovat urheilijalle veronalaisia, jos ne maksetaan suoraan urheilijalle. Tällöin maksaja huolehtii ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä pidätyksistä.

Varojen nostaminen valmennusrahastosta

Valmennusrahastossa olevat varat ovat urheilijalle likvidiä eli ne on nostettavissa hyväksyttäviä urheiluun liittyviä alkuperäisiä kulutositteita vastaan.

Urheilija voi myös nostaa rahastovarojaan palkanluonteisena. Tällöin urheilijan tulee toimittaa voimassa oleva verokortti ja henkilötietonsa rahaston yhteyshenkilöille. Rahasto toimittaa ennakonpidätyksen, sitä vastoin työnantajamaksuja urheilijatulosta ei makseta.

Matkalaskuihin tulee kirjoittaa matkan tarkoitus (harjoitus, kilpailu, leiri, käynti/valmentajan tai sponsorin luona jne.), matkan alkamis- ja päättymisaika sekä matkareitti. Kun nostetaan päivärahoja tai kilometrikorvauksia, pitää ehdottomasti mainita myös kotoa lähdön ja kotiin paluun kellonajat.

Ulkomaan päivärahat (www.vero.fi) määräytyvät lentokoneen tai laivan kotimaasta lähtö- ja kotimaahan paluuajankohdan (kellonajan) mukaan. Matkalaskussa tulee aina olla urheilijan syntymäaikatiedot sosiaaliturvatunnuksineen, osoite ja pankkitilinumero täydellisenä. Myös majoituskuitteihin tulee merkitä aina matkan tarkoitus.

Verottomasti hyväksyttäviä kuluja

Verottomasti hyväksyttäviä kuluja ovat leirityksestä tai kilpailu- ja harjoittelumatkoista aiheutuneet kulut (majoituskulut, kilometrikorvaukset, päivärahat, matkaliput, auton vuokra, kilpailun osanottomaksut, lajiin liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat, kuntosalin käyttömaksut tms.)

Kuitit tulee lajitella aiheen mukaisesti ja niistä tulee laatia urheilijan omilla tiedoilla varustettu erittely/yhteenlaskelma. Kuitit pitää nitoa kiinni laskelmaan. Tämä nopeuttaa kuittien käsittelyä liitossa ja varmistaa, että lähetetyt kuitit eivät katoa matkan varrella.

Urheilijalle voidaan korvata myös osa puhelinkuluista, kun korvaus perustuu selvitykseen puheluista. Korvattavia kuluja voivat olla soitot valmentajalle tai kilpailun järjestäjille, mutta ei puhelinoperaattorin kuukausi- ym. perusmaksut.

Hieronta- ja fysikaalisen hoidon kulut
Tapaturmavakuutus-, jäsen- ja lisenssimaksut
Lakisääteinen eläkevakuutusmaksu

Huom! Lisäravinteet, mikäli niiden käytön tarve voidaan todistaa lääkärintodistuksella. Jos ko. todistusta ei ole, lisäravinteista korvataan maksimissaan 50%.

Puolison/tyttö- tai poikaystävän kulut harjoitusleirillä ovat hyväksyttäviä, jos

  • urheilija matkustaa ulkomaille ainoana lajin suomalaisena urheilijana
  • kyseisessä harjoituspaikassa ei ole muita suomalaisia urheilijoita ja näiden avustajia
  • urheilija tarvitsee avustajaa esimerkiksi ajanottoihin, hierontaan, nestetankkaukseen, tulkkaukseen tai muuhun urheilijan huoltoon
  • urheilija ei itse puhu vierasta kieltä
  • urheilijan puoliso voi toimia ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta urheilijan huoltajana
  • urheilijalla ei ole mukanaan muita huoltajia.

Jos samalle leirille tai kilpailumatkalle samaan paikkaan matkustaa yhtä aikaa useampia saman lajin urheilijoita tai esimerkiksi urheilujoukkue, jokaisella urheilijalla ei voi olla omaa huoltajaa.

Atk-laitteista, videokameroista tai muusta kaluston hankinnasta aiheutuneita kuluja ei voi korvata urheilijalle kerralla, koska ko. laitteet ovat käyttöiältään pitkäikäisiä.

Laitteen hinnasta erotetaan ensin yksityiskulutuksen prosentuaalinen osuus. Urheilukulutuksen euromääräinen osuus hankintahinnasta jaetaan laitteen käyttövuosien määrällä, ja urheilija saa kunakin vuonna osasuorituksen laitteen urheiluun kuuluvasta hinnasta.

Jotta urheilijalle ei tulisi epämiellyttäviä yllätyksiä, kannattaa kysyä ennen laitteen tms. hankintaa neuvoja liitosta joko Auli Miettiseltä, puh. 040 5549339, e-mail auli.miettinen@sul.fi. Lisäksi kaikkia rahaston asioita voi tiedustella osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi

Kulut, joita rahastosta ei voida korvata

Opiskelu- ja ruokailukuluja ei hyväksytä, sillä ne verottaja katsoo elantomenoiksi, joista tulee suorittaa ennakonpidätys. Esim. juhla-asuja tai matkaa juhlatilaisuuksiin ei myöskään voida korvata. Matkalaukun ja passin hankintaa eikä jatkuvaa matkavakuutusta voida korvata.

Korvattavia eivät ole myöskään tavanomaisen terveystarkastuksen tai hammaslääkärin kulut.

Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut eivät kelpaa. Ne voi vähentää omassa verotuksessa, joten liitä kuitit omaan veroilmoitukseesi.

Huom!! Valmennusrahasto EI MAKSA URHEILIJALLE OSOITETTUJA OSTOLASKUJA ts. varustehankintoja urheiluliikkeestä tai maahantuojalta, hotelliyöpymisiä, hierojan tai fysikaalisen hoitolaitoksen laskuja tms. Ko. laskut tulee ensin maksaa itse, ja myöhemmin laskuttaa alkuperäistä kuittia vastaan rahastosta.

Maksamismenettely

Säätiö pyrkii normaaliajankohtina maksamaan urheilijan matkalaskut ja kulutositteet viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun ne tehty sähköiseen kulu- ja matkalaskusovellukseen Receipt-kameraan (www.receiptcamera.fi). Emme mielellään enää vastaanota toimistolle paperisia matka- ja kululaskuja lukuun ottamatta kertaluontoisia palkkioita esimerkiksi Motonet GP -kisoista.

Lomien ja tilikauden vaihtumisen johdosta rahaston maksut viivästyvät (heinäkuu ja vuodenvaihde).

Tiliote

Tiliotteen saa pyydettäessä osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Valmennuskate seuraavalle kalenterivuodelle ja urheilijarahasto

Urheilija voi kalenterivuoden lopussa jättää enintään 20.000 euroa valmennusrahastoon seuraavien vuosien valmennus- ja urheilukustannuksiin. Ylimenevä osa pitää nostaa rahastosta, ja siitä tehdään ennakonpidätys.

Verovuoden urheilutulon ollessa vähintään 9.600 euroa Yleisurheilun Tuki voi urheilijan pyynnöstä siirtää verotta maksimissaan 50% urheilutulosta, kuitenkin enintään 100.000 euroa vuosittaisesta valmennusrahastoon maksetuista tuloistaan urheilijarahastoon sitä varten tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeita saa säätiön asiamieheltä tai liiton taloussihteeriltä. Lomake tulee palauttaa asiamiehelle 15.12. mennessä.br>

Valmennusrahaston käyttöoikeuden päättyminen

Jos urheilijan valmennusrahastoon maksetut tulot jäävät kahtena perättäisenä vuotena alle 800 euroa, katsotaan urheilijaura päättyneeksi ja varat on nostettava pois. Jos ura jatkuu muutaman vuoden jälkeen, urheilija voi uudestaan jatkaa valmennusrahaston käyttöä. 

Yhteystiedot 

Talousjohtaja
Säätiön asiamies
Auli Miettinen
valmennusrahasto@sul.fi
040-5549339

Suomen Urheiluliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI